Regulamin Centrum Multimedialnego Informacji przy Bibliotece szkolnej

 W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
1. Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela, stąd też wstęp do pracowni dozwolony jest tylko za jego zgodą i wiedzą.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyzanczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
3. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowiskach.
4. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza
    nauczcyiel. To on przydziela każdemu  użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Zabronione jest
    podejmowanie działań mających na celu uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów sieci.
5. Uczniowie maja prawo uzywać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
6. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostepnianie ich innym uzytkownikom sieci.
7. O podejrzeniu naruszania integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.

UCZNIOM ZABRANIA SIĘ:
- samowolnego uruchamiania przyłaczenia sprzętu i dotykania okablowania. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników
  jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, manipulowanie sprzętem (przełączania, i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania
  jednostek centralnych itp.)
- dokonywanie zmian w strukturze danych na dyskach komputerów.
- instalowania na dyskach lokalnych komputerów zanjdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i usuwania
  programów zainstalowanych przez nauczyciela,
- zmieniania ustawienia sprzętu i zainstalowanych programów. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików
  jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej,
- przesyłanie wiadomości do innych użytkowników, zawierających obraźliwe treści,
- przechowywania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjetymi normami moralnymi,
- uruchomianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej jest niedozwolone gdyż może być przyczyną wypadku - porażenia prądem
  elektrycznym.

UWAGA
Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki np. pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni  własnych nosników wiadomości. Nie wolno tworzyć i eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

Z Internetu można korzystać jedynie do celow dydaktycznych.
1. Osoby zachowujące się glosno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące prace inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone
    z pracowni.
2. Uzytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym  użytkowaniem sprzętu komputerowego.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ
1. Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach
    należy poinformować nauczyciela prowadzącego.
2. Przygotować stanowisko pracy:
- przewietrzyć salę,
- wyregulować krzesło, nachylenie monitora,
- zadbać o prawidłowe oświetlenie (tak, by nie było tzw. olśnień),
- oczyścić z kurzu powierzchnię ekranu antystatyczną lub bawełnianą.
Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko. Po uzyskaniu zgody nauczyciela uczeń może opuscić salę.

WAŻNE
W przypadu zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się instalacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, nalezy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia. W razie wypadku (np. porażenia prądem) natychmiast nalezy wylaczyć zasilanie komputera, udzielić pomocy poszkodowanemu, jednocześnnie powiadamiając dyrektora szkoły.

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj