REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r.,  poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60).
 4. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz.649)
 5. Konwencja Praw Dziecka.
 6. Statut Szkoły .

§1

Postanowienia ogólne
 1. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Zabrzu, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki, np. nie uczęszczanie na lekcję religii, oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. W świetlicy obowiązuje ogólnoszkolny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 8. Każdy wychowanek, uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz „Kodeksu Świetlika”.
 9. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste zgubione przez dzieci.

§2

Cele i zadania

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

2) organizowanie zajęć ujawniających i rozwijających indywidualne zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

3) kształtowanie postaw moralnych i pozytywnych cech charakteru;

4) pogłębianie i utrwalanie wiadomości oraz rozwijanie umiejętności praktycznych.

5) organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury życia codziennego;

6) organizowanie przedsięwzięć oraz konkursów dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum;

7) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

8) współpraca z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

            

§3

Organizacja pracy w świetlicy

 

 1. Świetlica szkolna jest bezpłatna. Rodzice wspierają jej działalność poprzez zakup wyprawki - materiałów i przyborów potrzebnych dzieciom podczas zajęć świetlicowych.
 2. Świetlica działa w godz. 7.00 – 16.30.
 3. Grupa wychowawcza świetlicy nie przekracza 25 wychowanków.
 4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 5. Rekrutacja do świetlicy odbywa się w miesiącu czerwcu, każdego roku szkolnego na podstawie pisemnego wniosku rodziców prawnych dziecka.
 6. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, w szczególności uczniowie klas I-IV oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
 7. Opieką wychowawczą w świetlicy objęci są również uczniowie zwolnieni z zajęć edukacyjnych np. religii.
 8. Świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom nie zapisanym, którzy zostali tam skierowani przez Dyrektora szkoły.
 9. Dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu zapisania na listę obecności. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności.
 10. Uczniowie nie korzystający ze świetlicy przez okres jednego miesiąca, mający nieusprawiedliwioną nieobecność, mogą zostać skreśleni z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

§4

Zasady funkcjonowania świetlicy

 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za dzieci, które zostały przyprowadzone lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach lekcyjnych w godzinach pracy świetlicy.
 3. Wszelkie informacje dotyczące sposobu odbierania/wychodzenia dzieci do domu lub na zajęcia dodatkowe muszą być przekazane przez rodziców pisemnie.
 4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 5. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy lub samowolnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, przed szkołą lub na szkolnym placu zabaw. Informacja o miejscu pobytu dzieci zostaje umieszczona w widocznym miejscu.

 

§5

Odbiór dzieci ze świetlicy

 

 1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy i poinformowania o tym fakcie wychowawcy świetlicy.
 2. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.30 oraz braku kontaktu z jego rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 3. Rodzice po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli nadal przebywają na terenie szkoły.
 4. Rodzic może pisemnie upoważnić inne osoby do odbioru dziecka. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną osobę.
 5. Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom upoważnionym przez rodziców jest potwierdzenie tożsamości przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy). W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami dziecka.
 6. Nauczyciel nie wyda dziecka osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawiającej agresywne zachowania i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę, sporządza notatkę służbową oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.
 7. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą być odebrane wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie.
 8. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemne oświadczenie od rodzica (nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia, które muszą być odebrane przez osobę dorosłą).

§6

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
 • opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery,
 • udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,
 • udziału w całorocznym konkursie świetlicowym „Złoty Świetlik”,
 • pomocy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • pomocy w nauce,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,
 • korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
 • poszanowania swojej własności,
 • higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

       2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązane jest do:

 • każdorazowego informowania wychowawcy świetlicy o swoim przyjściu i wyjściu,
 • respektowania poleceń wychowawcy,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków,
 • odrabiania zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętów i wyposażenia świetlicy i szkoły,
 • poszanowania własności innych osób,
 • kulturalnego zachowania w trakcie zajęć świetlicowych,
 • przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu,
 • poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych osób,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy oraz ustaleń zawartych w "Kodeksie Świetlika"

Uczeń nie wywiązujący się ze swoich obowiązków może zostać skreślony z listy wychowanków świetlicy na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej. Ponowne przyjęcie dziecka do świetlicy możliwe będzie w następnym roku szkolnym.

 §7

Dokumentacja świetlicy

1) Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,

2) tygodniowy rozkład zajęć,

3) dzienniki zajęć,

4) wnioski o przyjęcie dzieci do świetlicy.

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj